Koers ‘18 – ‘22

Koers ’18 – ’22

Eigenaarschap in Verbinding is de onderlegger voor de gezamenlijke beleidsrichting van Stichting Innerwaard met 7 IKC’s en 1 basisschool in de gemeenten Duiven en Westervoort.

Innerwaard is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel en Stichting Montessori De Groene Ring. In hoofdstuk 2 is beschreven wie wij nu zijn en wat ons drijft.

In de aanloop naar de fusie zijn in juni 2018 7 richtinggevende thema’s voor Koers 2018-2022 vastgesteld en uitgewerkt in alle Jaarplannen 2018-2019 op stichting- en IKC/schoolniveau. Op de totstandkoming, de onderbouwing, de betekenis en de inhoud van deze 7 thema’s wordt in hoofdstuk 3 ingegaan.

Rondom de fusie is in schooljaar 2018-2019 gezamenlijk verder gewerkt aan het ontwikkelen en vaststellen van de stichtingsvisie en missie, een nieuwe naam met beeldmerk (hoofdstuk 2) en beleidskaders voor onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitszorg (hoofdstuk 4, 5 en 6).

In hoofdstuk 4 wordt het onderwijskundig beleid van Innerwaard beschreven aan de hand van wettelijke kaders en eigen invulling. We gaan in op uitgangspunten en doelstelling van onderwijs, onze eigen opdracht, de kerndoelen en hoe op IKC/schoolniveau vorm wordt gegeven aan de leergebieden.

In hoofdstuk 5 nemen wij u mee op onze zoektocht naar een verantwoorde, eigentijdse invulling van de gesprekscyclus. Het antwoord is gevonden in personeelsontwikkeling door middel van een goede dialoog. Hiermee geven wij daadwerkelijk handen en voeten aan Eigenaarschap in Verbinding.

In hoofdstuk 6 wordt ons samenhangend stelsel van kwaliteitszorg op stichting- en schoolniveau beschreven. We laten zien hoe binnen Innerwaard integraal, cyclisch, opbrengst- en doelgericht wordt gewerkt aan onderwijsverbetering. Extra aandacht wordt besteed aan borgen en ontwikkelen met kwaliteitskaarten en het gezamenlijk verbeteren van deze werkwijze en de audits in relatie tot de basisvaardigheden.

Met een terugblik op Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Verbinden en Verdiepen, een beknopte SWOT-analyse, een schets van de brede analyse die opgenomen wordt in de IKC/schoolplannen 2019-2023 en de leerresultaten op grond van de eindtoets wordt in hoofdstuk 7 de verbinding gelegd met de 7 richtinggevende thema’s en de beleidsvoornemens voor 2019-2023.

In hoofdstuk 8 zijn de doelen voor de beleidsperiode 2019-2023 per thema in een schema opgenomen. Hiervan afgeleid zijn de beleidsvoornemens voor vier schooljaren in de tijd uitgezet.

In Matrix Innerwaard zijn de beleidsvoornemens op 1 A4’tje in samenhang gebracht met de beleidsterreinen en de 7 thema’s (bijlage 1). De beleidsvoornemens worden per schooljaar SMART uitgewerkt in een jaarplan en planning in het format van Innerwaard (bijlage 2).

Koers 2018-2022 is richtinggevend en kaderstellend voor de IKC/schoolplannen 2019-2023 binnen Innerwaard. De inkleuring, met andere woorden de vertaling in concrete acties, vindt op IKC/schoolniveau plaats.

De specifieke keuzen en de uitvoering daarvan verschillen op IKC/schoolniveau, omdat IKC/schoolontwikkeling aansluit bij eigen context, ontwikkeling en speerpunten.

Koers 2018-2022 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het directieteam (DT), de Raad van Toezicht (RvT) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit afgevaardigde leerkrachten en ouders. In juni 2019 is Koers 2018-2022 Eigenaarschap in Verbinding vastgesteld door de bestuurder met goedkeuring van de RvT en instemming van het DT en de GMR.